Czym są dane wrażliwe w firmie i co obejmują?

Polityka Prywatności EP Dokumenty

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu firm, zagadnienie ochrony danych, zwłaszcza danych wrażliwych, staje się coraz bardziej istotne. Co to dokładnie oznacza i jakie kwestie obejmuje pojęcie „dane wrażliwe” w kontekście firmy? Zaraz zgłębimy to zagadnienie, rozważając zarówno definicję, jak i aspekty związane z ochroną tych istotnych informacji.

Dane wrażliwe – co to jest?

Dane wrażliwe to informacje, których ujawnienie, przetwarzanie czy też nieuprawnione wykorzystanie może powodować szczególne ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. W kontekście firmy obejmuje to różnorodne kategorie informacji, od danych osobowych po dane związane ze sferą prywatną pracowników i klientów.

Dane „wrażliwe” stanowią szczególną kategorię danych osobowych zgodnie z zapisami art. 9 RODO. Choć same dane wrażliwe (nazywane również danymi sensytywnymi) nie są bezpośrednio używane w tekście rozporządzenia RODO czy wcześniejszej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., to są one powszechnie uznawane w praktyce od dłuższego czasu. Te konkretne informacje, innymi słowy dane wrażliwe, obejmują aspekty najbardziej osobistej i intymnej sfery życia jednostki. Jest to wyjątkowa kategoria danych osobowych, związana ściśle ze sferą prywatną konkretnych osób. RODO wprowadza znacznie bardziej rygorystyczne normy dotyczące zbierania i przetwarzania tych informacji w porównaniu do standardowych danych osobowych.

Zgodnie z art. 9 RODO, dane szczególnej kategorii, czyli „dane wrażliwe”, obejmują informacje osobowe, które ujawniają:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych,

a także dane osobowe, które, o ile pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej, dotyczą:

 • danych genetycznych,
 • danych biometrycznych (informacje wynikające z przetwarzania technicznego, obejmujące cechy fizyczne, fizjologiczne lub behawioralne osoby fizycznej, umożliwiające lub potwierdzające jednoznaczną identyfikację, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne),
 • danych dotyczących stanu zdrowia (informacje o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujawniające informacje na temat stanu zdrowia),
 • danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej.

Ochrona danych wrażliwych – czego nie obejmują te dane?

Dane „wrażliwe” nie obejmują np. numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, a nawet numeru PIN czy CVV/CVC do karty kredytowej. Chociaż ujawnienie tego rodzaju informacji osobowych może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, zgodnie z klasyfikacją danych w RODO, nie są one uznawane za dane szczególnej kategorii zgodnie z art. 9 RODO.

Przykładowo, informacje dotyczące stanu zdrowia stanowią przykład danych „wrażliwych” w kontekście wielu firm. W przypadku większości przedsiębiorstw, te informacje są często jedynymi danymi osobowymi uznawanymi za szczególnie chronione zgodnie z art. 9 RODO. Dlatego też kluczowym aspektem jest zagwarantowanie istnienia jednej z prawidłowych podstaw prawnych umożliwiających legalne przetwarzanie danych dotyczących zdrowia pracowników, współpracowników, klientów czy innych osób, które nawiązują kontakt poprzez różnorodne kanały komunikacyjne. Bezpieczeństwo danych wrażliwych stanowi fundamentalny element ochrony prywatności i zgodności z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie wymaga wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, oraz zastosowania konkretnych środków ochrony praw, mających na celu minimalizację ryzyka nieuprawnionego dostępu, ujawnienia czy też przetwarzania tych danych.

Kategorie danych wrażliwych w firmie – podsumowanie

 1. Dane Osobowe: Obejmują wszelkie informacje zidentyfikowalne, które dotyczą konkretnej osoby fizycznej.
 2. Dane Medyczne: Informacje związane ze stanem zdrowia pracowników, klientów czy kontrahentów stanowią kolejną istotną kategorię danych wrażliwych w firmie. Obejmuje to zarówno historię chorób, jak i wszelkie informacje medyczne.
 3. Dane Genetyczne: W dziedzinie badań naukowych i medycyny, firmy często mają do czynienia z danymi genetycznymi. Ochrona tych informacji staje się priorytetem ze względu na ich szczególną wrażliwość.

Dane osobowe i dane wrażliwe – co jest ważne?

Przetwarzanie danych wrażliwych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania wyznaczonych regulacji. Jednym z kluczowych aspektów ochrony danych wrażliwych jest konieczność zastosowania bezpiecznych środków technicznych, organizacyjnych i prawnych.

 1. Zgoda na Przetwarzanie: W przypadku danych wrażliwych konieczne jest uzyskanie wyraźnej zgody od osoby, której dane dotyczą.
 2. Zabezpieczenia Techniczne: Firmy powinny stosować zaawansowane środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Zasady Minimalizacji Danych: Zasada ta zakłada, że firma powinna przetwarzać jedynie te dane wrażliwe, które są niezbędne do osiągnięcia określonych celów.

Bezpieczeństwo danych wrażliwych

Dane wrażliwe w firmie to temat o rosnącym znaczeniu, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej zaawansowanych technologii i ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji. Ochrona danych wrażliwych staje się priorytetem dla przedsiębiorstw, które pragną zachować nie tylko zgodność z przepisami prawnymi, ale także zaufanie klientów i pracowników. Przyjęcie kompleksowego podejścia do zarządzania danymi wrażliwymi to kluczowy krok w kierunku zabezpieczenia informacji, które są fundamentem działalności każdej firmy.

Gdy nadchodzi konieczność zniszczenia danych wrażliwych, warto powierzyć to zadanie specjalistom z dziedziny ochrony danych. Usługi ekspertów gwarantują skuteczne i bezpieczne zniszczenie informacji, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Profesjonalne podejście ekspertów eliminuje ryzyko przypadkowego ujawnienia czy dostępu do poufnych danych, co jest kluczowe dla utrzymania integralności informacji i zaufania interesariuszy. Bezpieczne pozbycie się danych wrażliwych powinno być powierzone profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie narzędzia i know-how, zapewniając pełne bezpieczeństwo procesu likwidacji tych informacji.